kategorie

Zásady vracení a reklamací

 1. Řád definuje postup vyřizování reklamací společný pro všechny reklamace podávané Prodávajícímu, zejména reklamace Produktů, Kupních smluv, Elektronických služeb a další reklamace související s provozem Prodávajícího nebo Internetového obchodu.
 2. Lze podat stížnost, například:
  1. písemně na adresu: ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz;
  2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na následující adresu: [email protected].
 3. Zaslání nebo vrácení produktu v rámci reklamace může probíhat na následující adresu: ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz.
 4. Doporučujeme v popisu stížnosti uvést: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum nesrovnalostí nebo nedodržení smlouvy; (2) požadovat způsob uvedení smlouvy do souladu nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy nebo jiný nárok; a (3) kontaktní údaje stěžovatele – usnadní a urychlí projednání stížnosti. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.
 5. V případě změny kontaktních údajů uvedených stěžovatelem při prověřování reklamace je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.
 6. Stížnost může být doplněna důkazy (např. fotografiemi, dokumenty nebo produktem) souvisejícími s předmětem stížnosti. Prodávající může také požádat stěžovatele o poskytnutí dalších informací nebo zaslání důkazů (např. fotografie), pokud to prodávajícímu usnadní a urychlí vyřízení reklamace.
 7. Prodejce odpoví na reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.
 8. Základ a rozsah zákonné odpovědnosti prodávajícího vymezují obecně platné zákony, zejména občanský zákoník, zákon o právech spotřebitele a zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů č. 144, bod 1204 ve znění pozdějších předpisů). Další informace týkající se odpovědnosti Prodávajícího za soulad produktu s kupní smlouvou stanovenou zákonem jsou uvedeny níže:
  1. V případě reklamace Produktu zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím do 31.12.2022 se řídí ustanoveními občanského zákoníku ve znění platném do 31.12.2022, zejména umění. 556-576 občanského zákoníku. Tato ustanovení upřesňují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, pokud má prodávaný Produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka). Podle Čl. 558 § 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt zakoupený dle předchozí věty vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
  2. V případě reklamace Produktu zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím od 1.1.2023 se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitele ve znění účinném od 1.1.2023, zejména umění. 43a - 43g zákona o právech spotřebitelů. Tato ustanovení upřesňují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči spotřebiteli v případě nesouladu Produktu s Kupní smlouvou.
 9. Kromě zákonné odpovědnosti může být na Produkt poskytnuta záruka – jedná se o smluvní (dodatečnou) odpovědnost a lze ji využít, pokud se na daný Produkt vztahuje záruka. Záruku může poskytovat i jiný subjekt než prodávající (např. výrobce nebo distributor). Podrobné podmínky týkající se odpovědnosti v rámci záruky, včetně údajů o osobě odpovědné za realizaci záruky a osobě oprávněné ji používat, jsou k dispozici v popisu záruky, například v záručním listě nebo jinde ohledně záruky. Prodávající prohlašuje, že v případě nesouladu Produktu se smlouvou má Zákazník ze zákona právo na opatření právní ochrany ze strany Prodávajícího a na jeho náklady, přičemž záruka se na tuto právní ochranu nedotýká. opatření.
 10. Ustanovení o spotřebiteli obsažená v bodě 6.8.2 Nařízení se vztahují i ​​na Zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že se nejedná o odborné povahy pro tuto osobu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněných na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o ekonomické činnosti.
 11. Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a Ochrana spotřebitele na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich .php.
 12. K dispozici je také kontaktní místo u prezidenta Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (telefon: 22 55 60 333, e-mail: [email protected] nebo písemná adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 -030 Varšava.), jejímž úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
 13. Spotřebitel má následující příkladné možnosti využití mimosoudních prostředků pro vyřizování stížností a uplatňování nároků: (1) návrh na řešení sporu ke stálému smírnému spotřebitelskému soudu (více informací na: http://www.spsk.wiih. org.pl/); (2) žádost o mimosoudní řešení sporu vojvodskému inspektorovi Obchodní inspekce (více informací na webových stránkách inspektora příslušného pro místo podnikání prodávajícího); a (3) pomoc okresního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo sociální organizace, mezi jejíž statutární úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Sdružení spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na adrese [email protected] a na lince spotřebitelské důvěry 801 440 220 (linka je otevřena v pracovní dny od 8:00 do 18:00, poplatek za připojení podle tarifu operátora).
 14. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici platforma pro online systém pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčný web s komplexním servisním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na webových stránkách samotné platformy nebo na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).