kategorie

Storno podmínky

 1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit do 14 kalendářních dnů bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v písm. 8.8 Pravidel. Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat:
  1. písemně na adresu: ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz, Polsko;
  2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na následující adresu: [email protected].
 2. Vzorový vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc dostupný v bodě 12 Pravidel a na stránkách Internetového obchodu v záložce odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může použít šablonu formuláře, ale není to povinné.
 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
  1. u smlouvy, na jejímž základě Prodávající vydává Produkt, je povinen převést své vlastnictví (např. kupní smlouva) – převzetím Produktu spotřebitelem nebo jím určenou třetí stranou, jinou než dopravcem, a v v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu – od převzetí držby prvního z Produktů;
  2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
 4. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou.
 5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím zaplacené platby, včetně nákladů na dodání Produktu. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od spotřebitele vyzvedne sám, může pozdržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud produkt neobdrží zpět nebo dokud spotřebitel nedoloží jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 6. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k jeho vyzvednutí, pokud Prodávající navrhl, že si Produkt vyzvedne sám. Pro dodržení termínu stačí zaslat Produkt zpět před uplynutím jeho platnosti. Spotřebitel musí vrátit Produkt na adresu uvedenou Prodávajícím pokaždé v reakci na prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 7. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty produktu v důsledku jeho používání způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování produktu.
 8. Případné náklady související s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen vynaložit:
  1. Přímé náklady na vrácení produktu nese spotřebitel. V případě produktů, které nelze běžně zaslat zpět poštou (nadrozměrné zásilky), mohou spotřebiteli vzniknout vyšší náklady na jejich zaslání zpět dle následujícího vzorového ceníku některého z přepravců: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.
  2. V případě Produktu, který je službou, jejíž plnění – na výslovnou žádost spotřebitele – začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po předložení takový požadavek je povinen uhradit za služby splněné do odstoupení od smlouvy. Výše úhrady se vypočítá úměrně k rozsahu poskytované služby s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnuté služby.
 9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel v souvislosti se smlouvami:
  1. (1) za poskytování služeb, za které je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající službu plně provedl s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy a vzal to na vědomí; (2) u nichž cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá prodávající pod kontrolou a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) ve kterém je předmětem služby Neprefabrikovaný Produkt vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve kterém je předmětem služby Produkt, který podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou životnost; (5) ve kterém je předmětem služby Produkt dodaný v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen; (6) ve které jsou předmětem služby Produkty, které jsou svou povahou po dodání neoddělitelně spojeny s jinými předměty; (7) ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby se k němu prodávající dostavil za účelem naléhavé opravy nebo údržby; v případě, že Prodávající poskytuje další služby jiné než ty, které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje Produkty jiné než náhradní díly nutné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy týkající se doplňkových služeb nebo Produktů.
 10. Ustanovení o spotřebiteli obsažená v tomto bodě 8 Nařízení se použijí od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data i pro Příjemce služby nebo Zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho podnikáním. činnost, kdy z obsahu této dohody vyplývá, že pro tuto osobu nemá odbornou povahu, vyplývající zejména z předmětu jí vykonávané podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o centrálním registru a Informace o hospodářské činnosti.